Logo Topólka

News

News zdjęcie id 996

OGŁOSZENIE

25.09.2020

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Topólka na lata 2021-2035”.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Topólka na lata 2021-2035” w dniach od 28.09.2020 r. do dnia 18.10.2020 r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:  http://www.bip.topolka.pl/ 

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Topólka lub drogą poczty elektronicznej na adres nieruchomosci@topolka.pl do dnia 18.10.2020 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

załącznik:

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY TOPÓLKA NA LATA 2021-2035

 

Wójt Gminy Topólka

Konrad Lewandowski

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.