Logo Topólka

News

News zdjęcie id 983

OGŁOSZENIE

31.08.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z poźn. zm.), zawiadamiam o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” w dniach od 01.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.topolka.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w Urzędzie Gminy Topólka lub drogą poczty elektronicznej na adres: srodowisko@topolka.pl do dnia 21.09.2020 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

załącznik:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TOPÓLKA NA LATA 2021-2025
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029

Wójt Gminy Topólka

Konrad Lewandowski

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.