Logo Topólka

News

konkurs fotograficzny

05.12.2019

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ZIMOWE UROKI NASZEJ GMINY”

 

  I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

 II. Uczestnicy : mieszkańcy gminy Topólka

III. Cel konkursu :

1. Promowanie walorów i uroków gminy Topólka

2. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją własnego regionu.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

IV. Zasady ogólne konkursu:

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne o treści zgodnej z tematem „Zimowe uroki naszej Gminy”

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Zdjęcia należy opisać na odwrocie (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, wiek i telefon kontaktowy)

4. Każdy uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie 2 wywołane fotografie w formacie A4 lub A5.

5. Prace należy składać w GOK w Topólce najpóźniej do 03 stycznia 2020 r.

6. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 stycznia 2020 r. podczas 28 Finału WOŚP w sali GOK w Topólce.

7. Złożone zdjęcia nie podlegają zwrotowi a nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane w Gminnym Osrodku Kultury w Topólce i zostaną przekazane na loterię fantową podczas Finału WOŚP.

8. Zdjęcia będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

10. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc w 2 kategoriach:

kat. I – do lat 18

kat. II – dorośli

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz.Urz.Ue I. Z2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000)

12. Organizator informuje i zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i wizerunku laureatów na stronie internetowej Gminy oraz na profilu Facebooka

13. Do każdego zdjęcia należy dołączyć oświadczenie, że uczestnik jest autorem fotografii biorącej udział w konkursie.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.