Logo Topólka

News

News zdjęcie id 695

OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

05.07.2019

OGŁASZA SIĘ NABÓR NA STANOWISKO PRACY

ASYSTENT RODZINY

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Topólka 22, 87-875 Topólka

Liczba etatów: 1.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Miejsce pracy:
Praca z rodziną na terenie gminy Topólka, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

a. posiada obywatelstwo polskie;

b. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

c. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zm.)  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co naj mniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

e. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

f. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

h. posiada umiejętność podejmowania decyzji;

i. ma poczucie odpowiedzialności;

j. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

a. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;

b. odporność na sytuacje stresowe;

c. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy;

d. zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;

e. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;

f. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

g. posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym;

h. wysoka kultura osobista;

i. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

j. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

m. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

l. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

m. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

n. kreatywność, odporność na stres;

o. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, zamieszkującymi na terenie gminy Topólka.

Obszary pracy z rodziną:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem etc.);
udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo -wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodziny;
motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia;
udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowym i oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

Wymagane dokumenty:

życiorys;
listem motywacyjnym;
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach;
oświadczenia:
o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14 58 z późn. zm.)”
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –asystent rodzinny”
o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”
Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 15Kotwica, Topólka 22, 87-875 Topólka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny, w terminie do dnia 19 lipca 2019 r.  do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Topólce.

W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w    Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce pokój nr 15.  Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.