Logo Topólka

News

News zdjęcie id 357

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie inwestycji

28.12.2017

  29 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy ramowej dotyczącej projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, która jest wynikiem pozytywnej oceny wniosków złożonych przez Gminę Topólka. Na projekt zintegrowany składają się następujące projekty, które zostały wybrane do dofinansowania:

a) projekt nr RPKP.06.03.01-04-0017/17 pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce-zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej” w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną współfinansowany ze środków EFRR – umowa podpisana w dniu 15 grudnia 2017 r.

b) projekt nr RPKP.10.02.01-04-0016/17 pn.: „Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka” w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowancyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, współfinansowany ze środków EFS – umowa podpisana 29 listopada 2017 r.

   W ramach umów, które z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiego   podpisali : Marek Dybowski – wójt gminy i Teresa Głowacka – skarbnik gminy, zostanie wykonany zakres działań obejmujący: roboty rozbiórkowe i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe związane z rozbudową i przebudową obiektu, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, roboty sanitarne wewnętrzne (instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja przeciwpożarowa, instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, łazienka dla dzieci, instalacja grzewcza, wentylacja). Ponadto projekt obejmuje wyposażenie infrastrukturalne dla rozbudowanej części przedszkola takie jak: umeblowanie sal dydaktycznych, pomieszczenia gospodarczego, magazynów, szatni oraz zakupienie sprzętu multimedialnego i komputerowego. W ramach projektu przewidziano rozwiązania mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: wykonanie pochylni umożliwiającej wjazd do budynku oraz poręczy przy ścianach przylegających do ww. pochylni. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Topólka. W wyniku realizacji projektu o 25 zwiększy się liczba nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Topólka.
   Całkowita wartość projektu zintegrowanego wynosi: 855.454,03 zł i obejmuje dofinansowanie z EFRR w kwocie 625.561,09 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, zaś dofinansowanie z EFS w kwocie 101.574,80 zł, co również stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych .
   W listopadzie br. gmina Topólka przed podpisaniem umów o dofinansowanie rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy w/w inwestycji. 
   27 listopada 2017 r.  Marek Dybowski – wójt gminy przy kontrasygnacie Teresy Głowackiej – skarbnika gminy podpisał umowę z „Zakładem Blacharskim Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński, na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. Wyłonionemu Wykonawcy został przekazany teren i plac budowy. W przypadku utrzymania się korzystnych warunków atmosferycznych zadanie to zostanie rozpoczęte w bieżącym roku. Umowny termin zakończenia robót przypada na 31 maja 2018 roku.
 

Zdjęcie: Szymon Zdziebło / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

    Tekst: Ewelina Waszak

     Tekst: Justyna Grabowska

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.