Logo Topólka

News

News zdjęcie id 121

XIV, w obecnej kadencji, SESJA RADY GMINY TOPÓLKA

28.10.2016

    29 września o godzinie 10 00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, Rada Gminy obradowała na  XIV Sesji, której przewodniczył Stanisław Borkowski – Przewodniczący Rady. Na Sesji był obecny nadkomisarz  Karol Konopacki – nowy Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie. W wystąpieniu  przybliżył swoją osobę i poinformował, że stawia na profilaktykę i pracę z ludźmi. Stwierdził, że będzie pracował tak, by mieszkańcy powiatu  mieli poczucie bezpieczeństwa. Nadkomisarz zapewnił, ze jest do dyspozycji wszystkich, którzy będą oczekiwać pomocy ze strony Policji. Życzył sobie i Samorządowi Gminy dobrej współpracy.   
Wójt Gminy – Marek Dybowski przedstawił sprawozdania: z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji - 22 czerwca i z działalności w okresie miedzy sesjami tj. w czasie od 23 czerwca do 29 września b.r. 
Przedstawił  informację o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r. Dodał, że Informacja o przebiegu wykonania budżetu została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która po analizie danych i objaśnień wskazanych w sprawozdaniu,  Uchwałą NR 3/I/2016 z 31 sierpnia 2016r.  pozytywnie zaopiniowała przebieg realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2016r. 

W dalszej części obrad, Radni podjęli uchwały w sprawach:

  1. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka,
  2. w sprawie uchylenia uchwał (uchylono uchwały wcześniej podjęte,  dotyczące  napojów alkoholowych),
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zmiany dotyczą elektronicznego przekazywania deklaracji),
  4. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka (j. w.)
  5. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Topólka, (działki położone w Kamieńcu - przedłużenie umowy dzierżawnej dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku),
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  na własność  Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Bielkach, (nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział terenowy w Bydgoszczy na rzecz naszej Gminy, działki, która stanowić będzie zjazd z drogi gminnej),
  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016-2021,
  8. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. 
                                Anna Wasiak             
foto: Katarzyna Bartczak     
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.