Logo Topólka

News

Podejmowane działania dotyczące suszy rolniczej w 2016 r.

 

30 maja 2016 r. (podczas wizyty, którą w Urzędzie Gminy Topólka złożył przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa wraz z Dyrektorem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy): zasygnalizowanie przez Wójta Gminy Topólka problemu niedoboru wody oraz wskazanie na brak decyzji rządu dotyczącej uruchomienia pomocy Państwa dla gospodarstw objętych wymarznięciami upraw.

16 czerwca 2016 r.: urząd gminy otrzymał pismo z urzędu wojewódzkiego o możliwości powołania komisji ds. szacowania suszy. (wiosną wystąpił okres, w którym wskaźniki klimatyczne bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin spadły do poziomu dającego podstawę do uznania naszej gminy jako dotkniętej suszą. Późniejsze opady deszczu „uratowały” stan upraw na tyle, że do urzędu gminy nie wpłynął żaden wniosek rolników na okoliczność poniesionych strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej).

- Pomimo braku zgłoszeń o oszacowanie suszy pracownicy urzędu gminy na bieżąco śledzili informacje na temat planowanej pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk. Z informacji ze spotkania Ministra Rolnictwa z wojewodami odbytego w dniu 6 lipca 2016 r. wynikało, że dopiero po uzyskanie danych z komisji wojewódzkich szacujących straty zostanie przeanalizowana decyzja o możliwości uruchomienia dodatkowej pomocy w ramach działań ARiMR. Wskazywano wówczas, że warunkiem uzyskania pomocy jest poniesienie strat na powierzchni stanowiącej co najmniej 70% wszystkich upraw w gospodarstwie.

29 lipca 2016 r.: otrzymanie przez urząd gminy informacji ze spotkania wojewody z Wiceministrem Rolnictwa Rafałem Romanowskim (zorganizowanego na wniosek Izby Rolniczej), z której to wynikało, że rząd nie będzie udzielał pomocy na klęskę wymarznięcia a przekaże środki finansowe na przeciwdziałanie skutkom suszy. 

01.08.2016 r.: wystąpienie wójta gminy z wnioskiem do wojewody o powołanie komisji do szacowania strat w celu oszacowania ewentualnych zgłoszeń rolników.

11.08.2016 r.: wydanie przez wojewodę zarządzenia o powołaniu komisji.

16.08.2016 r.: przeprowadzenie przez pracownika urzędu gminy rozmowy telefonicznej z Naczelnikiem Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa w celu uzyskania informacji o planowanej wysokości pomocy Państwa dla poszkodowanych rolników. Uzyskano potwierdzenie, że warunkiem uzyskania pomocy jest poniesienie strat na powierzchni stanowiącej co najmniej 70% wszystkich upraw w gospodarstwie.

13.09.2016 r.: ukazało się rozporządzenie zmieniające w zakresie udzielania pomocy rolnikom, u których powstały szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk. Stanowi ono, że pomoc jest udzielana, gdy szkody powstały na co najmniej jednej uprawie w wysokości powyżej 70% .

07.10.2016 r.: posiedzenie Komisji ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska Rady Gminy Topólka, z udziałem przedstawicieli reprezentujących : Biuro Powiatowe w Radziejowie ARiMR, Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Urząd Gminy Topólka. 

Informacja z posiedzenie Komisji :

Wójt Gminy – Marek Dybowski stwierdził, że ostatnie dwa lata są szczególnie niekorzystne dla rolnictwa. W 2015 roku mieliśmy do czynienia z klęską suszy, która dotkliwie wystąpiła na terenie naszej gminy. Okres ostatniej zimy to wymarznięcia głównie pszenicy i rzepaku. Wiosna bieżącego roku to okres suszy. Zwrócił uwagę na dotkliwą suszę, która miała miejsce w miesiącach sierpień – wrzesień br. i na jej wpływ na wysuszenie gleby, co miało ujemny wpływ na zachowanie terminów agrotechnicznych oraz na stan zasiewów rzepaku ozimego. Podkreślił, że dla niego niezrozumiałe są przyczyny odstąpienia Państwa od wsparcia rolników dotkniętych wymarznięciem upraw. Mieliśmy do czynienia z faktyczną klęską, w wyniku której rolnicy ponieśli straty i zmuszeni byli do zwiększenia zasiewów mniej wydajnych zbóż jarych.

Pracownicy Urzędu Gminy Topólka przybliżyli zasady, na podstawie których należało szacować straty w uprawach wraz z zasadami udzielania pomocy przez Państwo.

Podstawą do szacowania strat są dane IUNG w Puławach. Wynikało z nich, że zagrożenie suszą w naszej gminie obejmowało:

1) w pierwszym okresie raportowania, tj. od 1 kwietnia do 31 maja tylko uprawy jare i krzewy owocowe na glebach I kategorii (najsłabsze gleby).

2) w drugim okresie rap., tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca uprawy jare, ozime , krzewy owocowe i truskawki na glebach I kategorii oraz uprawy jare na II kat. glebowej.

3) w trzecim i czwartym okresie, tj. od 21 kwietnia do 30 czerwca uprawy jare, ozime i rośliny strączkowe tylko na glebach I kategorii.

4) w piątym okresie raportowania, tj. od 11 maja do 10 lipca oraz w 12 okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 października: rzepak i rzepik na glebach II kat.

Wobec powyższego komisja szacująca straty w Gminie Topólka miałaby wąski katalog upraw do oszacowania na glebach słabych. Aby uzyskać pomoc oferowaną obecnie przez ARiMR należałoby szacować straty w uprawach na poziomie wyższym od ubiegłorocznej suszy tj. powyżej 70% strat w danej uprawie.

Wójt Gminy podsumował przedstawione zasady stwierdzeniem, że praktyka wskazuje, iż kwoty i formy pomocy w razie wystąpienia klęski powinny być czytelne i zostać określone przed szacowaniem strat, których dotyczą. Zauważył, że przyjęte kryteria nie dawały rolnikom praktycznie szans na uzyskanie pomocy. W jego ocenie winny one uwzględniać fakt, iż występujący po sobie zbieg niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, stanowi znaczne pogorszenie sytuacji rolników. Zaznaczył, że nie szacowano strat zarówno w naszej gminie jak również w gminach powiatu włocławskiego sąsiadujących z naszą gminą oraz w zdecydowanej większości gmin powiatu radziejowskiego.

Ustalono, że powyższe uwagi zostaną przedstawione Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu wspólnie przez Komisję i wójta gminy. 

Na posiedzeniu komisji wspólnie z zaproszonymi gośćmi poruszano również tematy: 

· wymogów przy sporządzaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie, 

· strat w uprawach wyrządzanych przez zwierzęta łowne, 

· nowych zasad ubezpieczania upraw,

· innych form pomocy oferowanej rolnikom przez ARiMR (udzielanie nieoprocentowanych pożyczek producentom mleka świń, owoców i warzyw na uregulowanie zaległych należności budżetowych).

 

Katarzyna Bartczak 
foto: Justyna Grabowska
 
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.