Logo Topólka

News

News zdjęcie id 1124

umowa z Wykonawcą Podpisana

26.03.2021

Podpisana została umowa z Wykonawcą na zadanie pn.: „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Dnia 03 lutego br. odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie zadania związanego z ożywieniem społecznym i gospodarczym sołectwa Znaniewo w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Znaniewie na świetlicę wiejską. Wsparciem objęte zostało nasze zadanie dotyczące remontu i wyposażenia budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastruktura towarzyszącą. Uzyskanie   dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej, jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego przez gminę Topólka w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski oceny formalnej i merytorycznej nasz wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów i znalazł się wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

W ramach umowy, którą z przedstawicielami  Województwa Kujawsko-Pomorskiego   podpisali: Konrad Lewandowski – wójt gminy i Katarzyna Modrzejewska – skarbnik gminy, zostanie przeprowadzony remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastruktura towarzyszącą. Całkowita wartość tego projektu – 1.488.533,09 zł w tym: dofinansowanie z EFRR -  679.366,50 zł, zaś dofinansowanie z budżetu państwa – 148.853,31 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2020 roku.

W miesiącu lutym br. gmina Topólka ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Remont i wyposażenia budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastruktura towarzyszącą” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej.

W ramach umowy, którą z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiego   podpisali : Konrad Lewandowski – wójt gminy i Katarzyna Modrzejewska – skarbnik gminy, zostanie wykonany zakres działań obejmujący:

 

a) dla branży architektoniczno-budowlanej

 • demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych,
 • demontaż rur spustowych, rynien,
 • demontaż wskazanych okien i drzwi zewnętrznych, zamurowanie i korekta otworów,
 • powiększenie wybranych otworów okiennych, wykonanie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach,
 • montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • docieplenie ścian budynku wełną mineralną w miejscach szczególnej ochrony ppoż i styropianem EPS FASADA gr. 15 cm (lambda 0,031),
 • montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie,
 • montaż sztukaterii pod parapetami,
 • wymiana zdegradowanych elementów więźby dachowej,
 • wymiana poszycia połaci dachu na blachodachówkę panelową,
 • wykonanie obróbek blacharskich,
 • montaż prefabrykowanych rynien i rur spustowych
 • wyburzenie jednego komina oraz udrożnienie i otynkowanie powyżej połaci dachu pozostałych 6 kominów, wykonanie obróbek blacharskich kominów oraz czapek kominowych,
 • zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń poprzez adaptację dawnych klas na potrzeby świetlicy – wyburzenia, wykonanie nowych ścianek działowych,
 • wykonanie podłogi na gruncie z warstwą termoizolacji oraz nowych posadzek pływających,
 • zbicie tynków i wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych,
 • roboty malarskie i glazurnicze,
 • wykonanie sufitu podwieszanego z ognioodpornych płyt GKF (REI 60),
 • montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 • wykonanie nowego wejścia do budynku (podest i schody zewnętrzne), tarasu z tyłu budynku wraz ze schodami zewnętrznymi oraz wykonanie schodów- prowadzących na zaplecze kuchenne – budowa, wykonanie okładzin i montaż balustrad,
 • wykonanie żwirowej opaski wokół budynku,
 • wykonanie chodników – utwardzenie części nawierzchni kostką betonową,
 • wyznaczenie 10 miejsc postojowych przed budynkiem, w tym dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy schodach wejściowych do budynku.
   

b) dla branży sanitarnej

 • demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
 • demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • montaż nowej instalacji c.o. i technologia kotłowni olejowej,
 • montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej kuchni i łazienek,
 • wykonanie wentylacji kotłowni.
   

c) dla branży elektrycznej

 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie instalacji odgromowej budynku,
 • montaż tras,
 • montaż osprzętu instalacyjnego,
 • montaż opraw oświetleniowych,
 • układanie kabli i przewodów,
 • montaż rozdzielnic,
 • wykonanie pomiarów,
 • wykonanie robót pozostałych.

 

W zeszłym tygodniu (23 marca br.) odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą na roboty budowlane w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Konrad Lewandowski – wójt gminy przy kontrasygnacie Katarzyny Modrzejewskiej – skarbnika gminy podpisał umowę z Wykonawcą Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Sadzikowski, ul. Wschodnia 2A, 87-800 Włocławek  na zadanie pn.: „Remont i wyposażenia budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastruktura towarzyszącą”. Wyłonionemu Wykonawcy został oficjalnie przekazany teren i plac budowy. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 1.261.323,63 zł brutto. Roboty budowlane planuje się zrealizować w terminie do 30 września 2021 roku. Informacje na temat prac będą przekazywane na bieżąco.

 Tekst: Justyna Grabowska

 Foto: Damian Lewiński

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.