Logo Topólka

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Topólka – Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym

W  2020 roku.

   Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku om powszechnym spisie rolnym

   W 2020roku (Dz.U.z 2020r.poz.1728)podaje do publicznej wiadomości informację  o naborze

   Kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Topólka.

 

  1.Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:

     1)  być osobą pełnoletnią

     2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (dokument potwierdzający wykształcenie) 

     3) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie

     4) zamieszkiwać na terenie gminy Topólka

     5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

          przestępstwo skarbowe.

   2. Powszechny Spis rolny będzie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada

       2020 roku .

   3. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych odbywał się będzie w okresie

       Od 15 czerwca  2020r.  do  08 lipca 2020r.

   4.  Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno zawierać:

    a) zgłoszenie swojej kandydatury (załącznik nr 1)

   b) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,o niekaralności za przestępstwa

       popełnione umyślnie  , w tym przestępstwa skarbowe    (załącznik nr 2 )

   Załączniki nr 1 i 2 są również do pobrania w  Urzędzie Gminy Topólka pokój numer 3 i 4.

5. Zgłoszenia  należy składać w terminie od 15 czerwca 2020roku do 08 lipca 2020r.

      w formie pisemnej , osobiście w Urzędzie Gminy Topólka (pokój nr 4) lub przesłać pocztą

      (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu ) w zaklejonej kopercie z dopiskiem :

      „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego –Powszechny Spis Rolny w 2020 roku„

      Dokumenty ,które wpłyną po wyżej określonym  terminie lub będą niekompletne nie będą

      rozpatrywane .

6.   Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w

      ramach którego uzyska informacje o :

      a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej

      b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego

      c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu

          z użytkownikiem gospodarstwa rolnego ,w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego

         wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia  spisu rolnego

         Szkolenie kończy się egzaminem testowym.

 7.  Podczas szkolenia i egzaminu, kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się  własnym

         urządzeniem  mobilnym z dostępem do internetu .Warunkiem uzyskania dostępu do

         systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu   e-mail.

        Kandydat ,który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.

   

Załącznik nr 1 spis rolny 2020 zgłoszenie

Załącznik nr 2 oświadczenie

Klauzula informacyjna

                                                                                          

                                                                                                 WÓJT  GMINY  TOPÓLKA

                                                                                            GMINNY  KOMISARZ   SPISOWY

                                                                                                KONRAD  LEWANDOWSKI        

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.