Logo Topólka

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KWARANTANNY DOMOWEJ

1. Cel 

Ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2. 

Tryb postępowania obowiązuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Definicja 

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwarantanna może odbywać się w warunkach domowych w wyznaczonych przez Wojewodę obiektach. 

3. Sposób postępowania 

Właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny ustala osoby ze styczności i kwalifikuje do objęcia Kwarantanną (kontakt z przypadkiem podejrzanym lub potwierdzonym) 

4. Jeżeli istnieje możliwość zorganizowania kwarantanny domowej: 

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w porozumieniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego uzgadnia z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym warunki i możliwości zorganizowania kwarantanny domowej.

2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wyznacza osobę lub osoby do obsługi ludzi poddanych kwarantannie.

3. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o poddaniu kwarantannie i przekazuje do wiadomości Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policji. 

4. Pracownicy wytypowani przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego /Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do obsługi osób poddanych kwarantannie ustalają z nimi sposób komunikowania się z otoczeniem (tel. komórkowy, poczta elektroniczna, umówiony sygnał dzwonka do drzwi) i wyposażają w niezbędny sprzęt. Ustalają również sygnał przekazywania/odbierania żywności, odpadów itp.

5. Wyznaczeni pracownicy do obsługi zabezpieczają osobom poddanym kwarantannie niezbędne świadczenia, tj.: dostawę produktów spożywczych lub gotowych posiłków (w opakowaniach jednorazowych), leków, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i innych artykułów oraz pośredniczą w załatwieniu koniecznych spraw.

6. Wyznaczeni pracownicy do obsługi zapewniają gospodarkę odpadami.

7. Na umówiony sygnał wyznaczony pracownik zostawia przy drzwiach niezbędne artykuły.

8. Osoba poddana kwarantannie zawiadamia ustalonym sygnałem o konieczności odbioru odpadów (odpady nie mogą być składowane dłużej niż 24 godziny). Odpady zbiera się w miejscu ich powstawania do: 

  • opakowania wewnętrznego złożonego z: 
    1. worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub
    2. sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego - w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach; 
  • opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia. 

Wyznaczony pracownik odbiera odpady. 

9. Osoba poddana kwarantannie powinna obserwować swój stan zdrowia i na bieżąco kontaktować się telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem PSSE oraz przekazywać informację o stanie swojego zdrowia. W razie potrzeby pilnej konsultacji lekarskiej osoba poddawana kwarantannie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem lub pielęgniarką POZ, którzy ustalają dalszy sposób postępowania.

10. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego z osobą poddaną kwarantannie wyznaczony pracownik medyczny z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i ochrony indywidualnej podejmuje niezbędne działania diagnostyczno - lecznicze.

11. Środki ochrony indywidualnej dla osób wchodzących do miejsca kwarantanny zabezpiecza Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego /Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

12. Osoba poddana kwarantannie jest zobowiązana do przestrzegania reżimu sanitarno - higienicznego w pomieszczeniach sanitarnych (WC, łazienka), poprzez wykonywanie zabiegów dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami na bazie alkoholu.

13. O zakończeniu kwarantanny decyduje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (kwarantanna obejmuje okres 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie lub do czasu uzyskania negatywnych wyników laboratoryjnych pacjenta, z którym miała kontakt osoba poddana kwarantannie).

14.  W przypadku, gdy u osoby poddanej kwarantannie w trakcie jej trwania stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 miejsce kwarantanny należy zdezynfekować. 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.