Logo Topólka

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA  STANU  GOSPODARKI  ODPADAMI KOMUNALNYMI  NA TERENIE  GMINY TOPÓLKA W 2016 ROKU.

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r poz. 250 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza ma za zadanie zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  z sortowania, a także potrzeb inwestycjnych, poniesionych kosztów prowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma ona również dostarczyć informacje o liczbie mieszkańców i właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 II. Zagadnienia ogólne.

1. W okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Topólka odbywał się na podstawie umów zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie.

Od 01.01.2016r gmina objęła systemem odbioru odpadów komunalnych tereny wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie stosownych umów odpady odbierane z tych terenów były w okresie od 01.01.2016r do 30.06.2016r przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" z Włocławka ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

Od 01.07.2016r do 31.12.2016r obowiązek odbioru odpadów komunalnych z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przejął Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie.
Zgodnie z art. 6d w/w ustawy przedsiębiostwa zostały wyłonione w drodze przetargu.   

2. Na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń (dawne składowisko odpadów komunalnych).

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać następujące odpady : opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, szkła, odpady wielomateriałowe, zużyte opony, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiały izolacyjne inne niż azbest, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt rtv, agd, odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie gminy Topólka nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie zmieszane odpady komunalne zebrane na podstawie stosownych umów przekazywane były do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina Topólka została ujęta w regionie 4 włocławskim z wyznaczoną powyżej regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Potrzeby inwestycjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W roku 2016 w ramach zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami zakupiono kosze uliczne, dokonano napraw kontenerów KP 7 oraz pojemników 1100 l, wygrodzono boksy z płyt betonowych na terenach rekreacyjnych.

3. Koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W okresie od 01.01.2016r do 30.06.2016r Gmina Topólka zapłaciła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Sp. z o.o. z Włocławka wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 54.576,72 zł brutto. 
Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tylko z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych za I pólrocze 2016r.
W okresie od 01.01.20106r do 31.12.2016r Gmina Topólka zapłaciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 350.956,80 zł brutto.
Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych ( za okres 12 miesięcy) oraz z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych ( za okres 6 miesięcy).   
  
4. Liczba mieszkańców.
-liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016r- 5004,
-systemem objęto : 4275 według danych z deklaracji, z 2335 złożonych deklaracji (w tym 1015 deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).  
                                                                                                                            
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 w/w ustawy.
W 2016 roku właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru i zagospodarowania odpadów.
W związku z objęciem systemem odbioru odpadów komunalnych  terenów rekreacyjno-wypoczynkowych od 1 stycznia 2016r wszystkie zawarte umowy zostały wypowiedziane, a właściciele w/w nieruchomości byli zobowiązani do złożenia deklaracji, tak jak miało to miejsce w przypadku nieruchomości zamieszkałych.
Kolejne ok. 50 umów z przedsiębiorcami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Topólka zawarli właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Topólka. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Topólka.
Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne z terenu gminy Topólka w roku 2016 odebrano nastepujące frakcje i ilości odpadów:
1)Opakowania z tworzyw sztucznych-5,130 Mg,
2)Zmieszane odpady opakowaniowe-296,080 Mg,
3)Opakowania ze szkła-44,580 Mg,
4)Zużyte opony-4,200 Mg,
5)Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów-25,000 Mg,
6)Zmieszane odpady z budowy,remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901,170902 i 200135-0,200 Mg,
7)Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135-0,350 Mg,
8)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne-580,700 Mg,
9)Odpady wielkogabarytowe-0,280 Mg,
10)Odpady kuchenne ulegające biodegradacji-9,740 Mg,
11)Odpady ulegające biodegradacji-7,320 Mg.
Łączna masa odebranych w 2016r odpadów komunalnych wyniosła 973,580 Mg. 
W 2016 roku Gmina Topólka osiągnęła następujące poziomy:
-Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:papieru,szkła,metali,tworzyw sztucznych -42,46%.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te winny wynosić w roku 2016-18%.
-Poziom recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych-99,21%.                                                                                                             
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r  w sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te winny wynosić w roku 2016-42%.
-Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania -33,46%.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przkazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, poziomy te winny wynosić w roku 2016-45%.

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych,odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Według danych z Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 191212 niespełniających wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust.10 ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz.U. z 2010r nr 185, poz.1243 ze zm.) przekazanych do składowania z terenu gminy Topólka wyniosła 168,580 Mg. 

8. Podsumowanie.
Analizując powyższe opracowanie należy stwierdzić, że na terenie gminy Topólka system gospodarowaniam odpadami komunalnymi funkcjonuje we właściciwy sposób.
Gmina w ubiegłym roku osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wykonawcy świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostali wyłonieni  zgodnie z ustawą w drodze przetargu. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Topólka prowadziła system zgodnie z wytycznymi "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego".Swoją funkcję spełnia również powstały w miejscowości Wandynowo Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

analiza stanu gospodarki odpadami

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.