Logo Topólka

PROTOKÓŁ Z BADANIA ANKIETOWEGO

W terminie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Topólka mogli wziąć udział w badaniu ankietowym, której celem było wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Ankieta składała się z 5 pytań.  W ankiecie wzięło udział 47 interesariuszy rewitalizacji z różnych sołectw Gminy Topólka. Poniżej przestawiono wyniki badania ankietowanego. 

Wyniki badania ankietowego 

1. Pytanie: Które obszary charakteryzują się największą kumulacją problemów?

W pierwszym pytaniu zapytano o obszary, które charakteryzują się największą kumulacją problemów. Największa część ankietowanych wskazała sołectwo Świerczyn (10%), jako miejsce z największą kumulacją problemów.

Poniższy wykres przedstawia zestawienie odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Wykres 1. Obszary o największej kumulacji problemów wg mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

2. Pytanie: Które z problemów sfery społeczno-gospodarczej uważa Pan/Pani za największy na obszarze Gminy?

W kolejnym pytaniu poruszono kwestię problemów sfery społeczno - gospodarczej. Największym problemem według ankietowanych jest bezrobocie (34%). Duża część interesariuszy wskazała również na uzależnienia, potrzeby osób starszych oraz ubóstwo.

Wykres 2. Obszary o największej kumulacji problemów wg mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

W ramach tego pytania zadano również dodatkowe pytanie:

  • Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te problemy?

Odpowiedzi na to pytanie były bardzo zróżnicowane. Wśród zaproponowanych działań, które powinny zostać podjęte najczęściej zostały wymienione: tworzenie nowych miejsc pracy,  pomoc w codziennych obowiązkach osobom starszym, szkolenia dla bezrobotnych, kontrole gminy i policji, domy opieki dziennej dla osób starszych oraz ulgi dla pracodawców.

 

3. Pytanie: Które z problemów sfery infrastrukturalno-technicznej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na obszarze Gminy?

Wykres 3. Problemy sfery infrastrukturalno - technicznej według mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Najwięcej ankietowanych wskazało na stan dróg jako najważniejszy problem sfery infrastrukturalno - technicznej. Duża część osób wskazała również na problem niewystarczająco rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych i chodników oraz niewystarczające połączenie komunikacyjne.

W dodatkowym pytaniu dotyczącym działań, które należy podjąć, aby zwalczyć te problemy,  najwięcej ankietowanych wskazało budowę i modernizację dróg, budowę chodników, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, budowę ścieżek rowerowych oraz zwiększenie liczby połączeń autobusowych.

 

4. Pytanie: Które z problemów sfery kulturalnej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na obszarze Gminy?

Wykres 4. Problemy sfery kulturalnej według mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

W sferze kulturalnej największa część ankietowanych wskazała na niewystarczającą działalność kół zainteresowań i świetlic wiejskich. 36% osób biorących udział w badaniu ankietowym za problem uznało również niedostateczne zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży.

W dodatkowym pytaniu dotyczącym działań, które należy podjąć, aby zwalczyć te problemy,  najwięcej mieszkańców wskazało na organizację zawodów i imprez, różnego rodzaju działania integrujące lokalną społeczność oraz promocję imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy.

 

5. Pytanie: Które z problemów sfery przyrodniczej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na obszarze Gminy?

Ostatnie pytanie dotyczyło sfery przyrodniczej. Analogicznie jak w poprzednich pytaniach, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie najistotniejszych problemów na obszarze Gminy ze sfery przyrodniczej oraz wskazanie działań, jakie powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te problemy.

Wykres 5. Problemy sfery przyrodniczej według mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 35% ankietowanych wskazało za najistotniejszy problem zanieczyszczenie rzek, jezior, parków i lasów. Następnym problemem wskazanym przez interesariuszy rewitalizacji było występowanie dzikich wysypisk śmieci (26%) oraz niewykorzystany potencjał przyrodniczy Gminy (23%).

Wśród zaproponowanych działań, jakie należy podjąć, aby zwalczyć te problemy znalazły się przede wszystkim: edukacja ekologiczna mieszkańców, sadzenie nowych roślin na terenie Gminy, oczyszczenie rzek, jezior i lasów oraz większa ilość kontroli.

Wskazane przez interesariuszy rewitalizacji odpowiedzi ukazały najistotniejsze problemy występujące na terenie Gminy Topólka i pozwoliły na pełne przeprowadzenie diagnozy całej Gminy, jak i poszczególnych sołectw. Spotkanie, a także wyniki badania ankietowego uzupełniły dane statystyczne, co pozwoliło na określenie głównych problemów na terenie Gminy i ustalenie, gdzie występuje ich największa koncentracja.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.