Logo Topólka

Rewitalizacja Gminy Topólka

informacja

 

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

      11 października br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą NR XLIII/262/22 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”.

     

więcej

Informacja

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

      24 kwietnia br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XV/125/20 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Ponadto na etapie konsultacji społecznych do w/w dokumentu nie wniesiono uwag.

  

więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Gmina Topólka dokonała aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dot. niniejszej aktualizacji.

więcej

OGŁOSZENIE O SESJI

Gmina Topólka po raz drugi dostosowała Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonała w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski.

więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Dokument pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” po raz drugi został dostosowany do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonano w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach niniejszego opracowania.

więcej

Informacja o Programie Rewitalizacji

Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 po uwzględnieniu uwag z Urzędu Marszałkowskiego

      08 listopada br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XXIII/180/17 został przyjęty po raz drugi dokument pn „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. W/w dokument został dostosowany do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonano stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski.

więcej

PODSUMOWANIE

    Uchwałą Nr XIX/157/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 kwietnia 2017 r. został przyjęty „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Podjęcie uchwały poprzedziła prezentacja programu opracowanego przez ekspertów zewnętrznych. Omówiono działania podjęte przez Gminę Topólka, które miały wpływ na ostateczny kształt programu rewitalizacji.

więcej

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka opracowała projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego sporządzenie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.
Na najbliższej Sesji Rady Gminy w Topólce, zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023.

więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu
„Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Topólka w dniach od  29.03.2017 roku do 18.04.2017 roku wyłożył projekt przedmiotowego opracowania do konsultacji społecznych.

więcej

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka jest w trakcie sporządzania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach niniejszego opracowania.

 

więcej

RELACJE Z II SPOTKANIA

Projekt pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka” współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

RELACJE Z II SPOTKANIA W SPRAWIE OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TOPÓLKA NA LATA 2016-2023

więcej

PROTOKÓŁ Z BADANIA ANKIETOWEGO

W terminie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Topólka mogli wziąć udział w badaniu ankietowym, której celem było wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Ankieta składała się z 5 pytań.  W ankiecie wzięło udział 47 interesariuszy rewitalizacji z różnych sołectw Gminy Topólka. Poniżej przestawiono wyniki badania ankietowanego. 

więcej

Ogłoszenie o II spotkaniu konsultacyjnym

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka jest w trakcie sporządzania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 23.03.2017 r. o godz.1000 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. 

więcej

Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji

Gmina Topólka zapoczątkowała cykl spotkań konsultacyjnych w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji. W dniu 15 grudnia 2016 r odbyło się pierwsze spotkanie, które rozpoczęto od przedstawienia prezentacji, w trakcie której omówiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką, procesem rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji.

więcej

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Gmina Topólka przystąpiła do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

więcej

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka przystąpiła do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

więcej

PODJĘCIE UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PR

W dniu 11 listopada 2016 roku Rada Gminy Topólka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023.

więcej

PODPISANIE UMOWY

Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji

28 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami samorządów lokalnych, które otrzymały dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, tj. strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych.

więcej
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.